IKEA

Венков инженеринг” ООД взе основно участие в изпълнението на първия магазин от най-голямата търговска верига за мебели в света ИКЕА. Наше дело са релокацията на стоманен водопровод ф1000,обратните насипи на сградата, цялостното изграждане на площадкова канализационна и водопроводна мрежа, пречиствателната станция, изграждане на усилени насипи с гео-мрежи, укрепвания, габиони, както и абсолютно цялостното изпълнение на вертикалната планировка.
„Венков инженеринг” ООД беше първият подизпълнител, който започна работа на обект ИКЕА София, изпълняван от „Терна” АД в ролята на главен изпълнител. Преди започване на изкопните работи, трябваше да бъде изместен съществуващ водопровод ф1020 стомана, който се намираше в сервитута на нулевия изкоп на сградата на Икеа. Водопроводът ф1020 е с приблизителна дължина 340 метра от стоманена тръба с дебелина на стената 10 милиметра, изпълнен изцяло на челна заварка. Поради факта, че водопроводът е функциониращ, превключването му трябваше да бъде извършено само в рамките на 12 часа. Това не беше проблем за „Венков инженеринг” ООД, показвайки за пореден път безпогрешна организация и преценка.

Компанията ни направи пълен инженеринг на проекта на вертикалната планировка като извърши препроектиране на част от строително-монтажните работи, с цел оптимизиране на стойността на обекта, но не за сметка на качественото изпълнение, понасяйки всички гаранции за извършените от нас проектни промени. Обратните насипи са с обем над 140 000 кубични метра земни и скални инертни материали. Тези големи обеми бяха наложителни заради преудоляването на големи денивелации в съществуващия терен на проекта. Цялото СМР беше завършен в рамките на 3 календарни месеца.

Изграждането на площадковите ВиК мрежи е с обем над 3500 метра с диаметри на тръбите от ф200 до ф1200.В нашия обем строително-монтажни работи беше включено изпълнението на абсолютно всички видове водопроводи и канализации, включително отводняването на сградата и пътната инфраструктура, изграждането на пречиствателна станция до заустването им в градската ВиК мрежа. На обекта са положени отводнителни улеи тип АСО с обща дължина над 4000 линейни метра.

Изграждането на основната улица за достъп на източната фасада на проекта беше истинско предизвикателство, поради факта, че трябваше да бъде изградена с помощта на гео-мрежи под откос с наклон 82 градуса в непосредствена близост до коритото на реката. Това наложи изграждане на допълнителни дренажни системи, фундиране на усилените насипи от гео-мрежи под формата на габиони, и изграждане на самата алея за достъп с височина на вертикалния откос достигаща до 3 метра над съществуващия терен.

Обемът на вертикалната планировка вкючва над 46 000 квадратни метра асфалтови паркинги и алеи, 3800 квадратни метра паркинг, изграден от PVC паркинг-елементи на тревна фуга, над 5300 квадратни метра тротоарни настилки под формата на тротоарни плочи и шлайфани бетони, заобикалящи сградата от всички страни.
При изпълнението на вертикалната планировка ни беше възложено допълнително и полагането на ел.мрежата на алейното осветление, както и всички допълнителни електропроводи за изграждане на бариери, светлинни табели и други.
Организацията на възложените ни строително-монтажни работи, беше от изключителна важност за цялостното изпълнение на проекта, поради факта, че изграждането на големия обем площадкови дейности налагаше постоянна реорганизация на временните пътища и основните артерии за достъп и доставка на материали, както и извършването на монтажна дейност по конструкцията на сградата. Това доведе до изготвянето на глобален график от наша страна за изпълнението на възложените ни СМР, както и изискването за акурантното му изпълнение.
Всички извършвани от нас СМР, бяха изпълнени съгласно поетите ангажименти в срок и с постигане на възможно най-високо качество на изпълнение. С този проект фирмата ни доказа своя висок професионализъм и лидерство в изграждането на пътно и инфраструктурно строителство, доказвайки че късите срокове и сложната обектова организация не са проблем за инженерното ни ръководство, независимо от обема и трудността на изпълнението. Това се доказва за пореден път и от отличната препоръка, която получихме от главния изпълнител на обекта Терна АД, за перфектното ни сътрудничество при тези изключително тежки условия на изпълнение.