РАЗРУШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

За разрушаването на обекти в градски условия са характерни някои особености, които възпрепятстват и забавят значително работния процес. Факторът пространство е от ключово значение, тъй като почти винаги до обекта за разрушаване има разположени съоръжения като трафопостове, комуникационни шкафове, електрически табла, тролейбусни и трамвайни съоръжения. Често в близост до обекта има разположени стари паянтови постройки, с голям брой липсващи хоризонтални и вертикални елементи, които трябва да останат незасегнати от дейностите по разрушаване.
Много важен фактор в тази дейност е осигуряването на безопасен периметър на действие за хора и машини, както и обезопасяване на площадката с цел ненанасяне на щети на чуждо имущество.
„Венков инженеринг” ООД предлага изготвяне на Проект за разрушаване на постройките, План за безопасност и здраве, Проект за организация на движението и всички документи, необходими за извършването на съответните дейности.